Filiz TURHAN

Hayvan Sevgisi ve Hayvan Hakları Üzerine

Filiz TURHAN

BİR ALEM DAHA VAR ! İNSANA RAST GELESİN….
(Hayvan Sevgisi ve Hayvan Hakları üzerine 4)

Birkaç örnekte günümüzden verip konuyu bitirelim.

Kedilere olan sevgilerini eserlerine taşıyan Necdet Subaşı,(Mişa )Mehmet  Nuri Yardım(Kediname) gibi bazı yazarlarımız, kedilere  olan merhameti ve güzel muamelesi ile kedilerin babası ünvanını Efendimiz tarafından alan Abdüşems(kesin olmamakla beraber) ismi ile bilinen Ebu Hureyre ‘de kedi dediğimizde, hasılı hayvan sevgisi dediğimizde  Ömer Seyfettin, Necati Cumalı, Reşat Nuri Güntekin vs  gibi yazarlarımız aklımıza gelen  kıymetli kişilerdir.

Kedi deyip geçme, Mevlâ’nın kuludur
Küçük görsen de hor görme, uludur
Sûretinde, sîretinde hikmet doludur
Her yanı, her işinde vardır esmâ.

Rahmân’ın rahmeti ayândır onda
Gözünü süzüp süzüp de bakanda
Halîm eseri, yürüyüp çıkanda
Kula minnet etmez, minneti Hakk’a.

Yürür oturur sıçrar hesâb ile
El-Hasîb’in tecellîsidir öyle
Zikreder, şükreder, fikreder böyle
Mü’mine örnekdir her halde, ânda.

Rabbimin edebli kulu kedidir
Onun yapıcısı Hâlık, Bedi’dir
Görüp bakan içün remz-i Hâdî’dir
Rûh veren revişi şevkdir her cânda.

Sen de misâl al ol hüsünden, ândan
Sanma ibâretdir sırf etden kandan
Almış kuvvetini Kebîr Cebbâr’dan
Zâhir, hem Bâtın medârıdır şânda.

Uyurken yatarken seyreyle onu
Cemîl eseridir tefhim et bunu
Ârif olurdun anlasaydın şunu
Nice esrâr açar tatlı bakanda.

Karşında Vedûd’un aynası durur
Kedi Şâh-ı rusûlün mahbûbudur
Yüksekden düşer ölmez sır doludur
Vâcid’den gücü hoplayıp uçanda.

Şâfi onu kılmış şifâyâb pek çok
Sabûr ehlidir, gezer kâh aç kâh tok
Rezzâk’a mütevekkil, tamahı yok
İbnül vakitdir, imânı tam Hakk’a.

Müstağni görürsün de nankör dersin
Ganî’ye minneti sen ne bilirsin
Cümle halk kulluk nedir onda görsün
Vekîl’i vekîl kılmış bakmaz halka.

Alîm’den öğrenmişdir cem ü farkı
Senden iyi bilir Cenâb-ı Hakk’ı
Tırmalar cırar ancak müstehakı
Hatırlatır sana var yevm-i cezâ.

Bir ânda uçar Refî’ye bende olur
Dervîş gibi Kâdir’e selâm durur
Semi’den duyar hem Basîr’den görür
Yâ Kahhâr zikridir avlandığında.

Hayy ismiyle serâpâ şevk doludur
Derviş gibi er-Rahîm’in kuludur
Mânî’dendir, yolu temkîn yoludur
Metîn’in aynası her hal ve şartda.

Tâhirdir, bırakmaz bir kir üstünde
Son nefesini verir hep halvetde
Ders verir bize gayretde izzetde
Onu azîz kılmış Ol Azîz Mevlâ.

İşini bırakmaz bir an geriye
Tefekkür eyler bu mevcûdât niye
Oku onu harf-i kevniyyât diye
Kulağın ver zikr tâlim eder sana.

El Celîl’den almış bağı nisbeti
Şekûr kuludur tükenmez kısmeti
El-Azîm’den alır gücü kuvveti
Kaçırmaz avını o vurduğunda.

Bak da gör Mü’mîn’i hem Müheymîn’i
Her evin o mutemedi, emîni
Bozmaz Râuf’a verdiği yemîni
Hâlin n’olur sen sözün bozduğunda.

Kedi müderris kulluk mektebinde
Hak deyu çağırır her nefesinde
Hayrânıdır hayret mertebesinde
Sülûkun yapmışdır ana karnında.

Zerefşân der kediden al ibreti
Eksik etme bir an cehd ü gayreti
Sende de var Hakk’ın nice nisbeti
Kedi gibi sâbit-kadem ol yolda.
*Savaş Ş. Barkçin

Hâsılı insanlar gibi hayvanların da belli başlı hakları olduğu, bunlara karşı muamelede Efendimizin  sünnetine uymanın gerekliliği, insanın her türlü tasarrufundan hesaba çekileceği  Ayet ve hadislerle ortadadır . İş gücünden, etinden ve sütünden istifade edilen hayvanların bakımlarını gereği gibi yerine getirmek, onları sağlıklı ve semiz bir şekilde barındırmak sahiplerinin vazifesidir. Rabbimizin tabiatta her birini bir hikmete sebep yarattığı diğer tüm hayvanlara da merhamet ve şefkatle muamele istisnasız hepimiz üzerinde ayrı bir mesuliyettir. Bütün bu sorumlulukları yerine getirmeyenleri ikaz etmek de Müslümanların görevidir.  ’’Hiçbir hayvan, kendi türüne işkence yapmaz. ‘’(H. Veldet Velidedeoğlu) Hayvanlara zulmün cezası ağırdır. Çünkü hayvanların Allah'tan başka koruyucusu yoktur .İslâm dininde bütün mahlûkata şefkatle muamele yapılması emir olunur. İslâm toplumu, rahmet toplumudur. Hayvan sevmek dinin de bir gereğidir. ’’İnsanın insanlardan kaçışıdır, hayvan sevgisi’’ dese de  Aziz Nesin, yaratılanı Yaratandan dolayı sevmektir en aziz özelliğimiz.
Bir alem daha var alemler içinde; yaşama haklarıyla, görevleriyle, yaratılış mucizeleriyle, yeryüzündeki düzen ve ahenkleriyle, sırlarıyla var olan ‘’Hayvanlar Alemi’’var.

 

Yazarın Diğer Yazıları