Osman GERÇEK

Kayseri'nin Seyyid ve Şerifleri

Osman GERÇEK

‘Seyyid’ sözlükte “sahip, efendi, önder, faziletli, kerim” anlamlarına gelirken, ‘Şerîf’ kelimesi ise “şerefli, asil soylu, onurlu, kutsal, mübarek” gibi anlamları ifade etmektedir. Bu iki kelime de terim olarak, ‘evladı Resûl’ yani Hz. Peygamber’in Hz. Ali ile Hz. Fâtıma’dan doğan torunlarıyla onların soyundan gelenler için de kullanılmaktadır.

Hz. Hüseyin soyundan gelenler için Seyyid, Hz. Hasan soyundan gelenler için Şerif ünvanı kullanılmaktadır. Çoğu zaman Seyyid tanımlaması Şerif tanımlamasının yerine de kullanılmış olup, Peygamber soyundan gelen hanımlar için Seyyide ve Şerife ünvanları da kullanılmıştır. 

Hicaz topraklarından yayılmaya başlayan İslamiyet, egemenlik alanına aldığı yeni topraklarda çoğu zaman Peygamber nesli, evladı Resulleri davet ve konuk etmiştir. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin soyundan birçok insan dünyanın birçok yerine yayıldığı gibi Anadolu topraklarını da kendilerine yurt edinmiş, bu topraklarda göz bebeği gibi el üstünde tutulmuştur.

Osmanlı Devleti henüz beylik döneminde bile, Peygamber soyunun takipçisi olan seyyidleri kendi coğrafyasında huzur ve güven içerisinde barındırabilmek için atiyeler tahsis edip, el üstünde tutarak kucak açmıştır.

I.Murad döneminde, 1385 yılında Seyyidlere vergi muafiyeti getirilmiş, Yıldırım Beyazıt Döneminde 1400 yılında da “Nâzır-ı Sâdât” (Seyyitler Bakanlığı) oluşturulup, başına da Seyyid Ali Natta getirilmiştir. Fatih Sultan Mehmed Dönemi’nde bu kurum kaldırılmış, II. Beyazıt Dönemi’nde 1494 yılında ‘Nakibü’l Eşraflık’ adıyla aynı görevi ifa eden yeni bir kurumsallaşmaya gidilmiştir.
İlmiye sınıfının en üst seviyesine çıkan seyyidler ancak Nakibü’l Eşraf olabilmekteydiler. Sadece seyyid olmak bu kurumun başında olmak için yeterli değildi.

Özel imtyazlı olan Nakibül Eşraflık kurumu, Osmanlı’nın çok özen ve saygı gösterdiği bir kurum olup, bu kurumun idarecisi, kaymakamı ve katibi belirlenirken hassasiyet gösterilirdi.

Payitaht’ta Nakibül Eşraf, taşrada da Nakibüleşraf kaymakamları görev olarak, Hz. Peygamberin soyundan gelenlerin hakkı olan ayrıcalıkları korumak ve Seyyid ve Şeriflerin isimlerini, doğum-ölüm tarihlerini, soy silsilelerini, çocuklarını, ahvâl, ahlâk ve ikametgâhlarını ihtiva eden ‘şecere-i tayyibe’ adlı defterler tutarlardı. Ayrıca, Seyyid kızlarının kendilerine eşit kişilerle evlenmesini sağlamak, vasisi olmayan kızları koruma altına alıp evlendirmek ve yetim mallarına sahip çıkmak gibi görevleri de bulunmaktaydı.

Seyyid ve Şeriflere vergi muafiyetini içeren bazı iktisadi imtiyazların yanı sıra kılık kıyafet imtiyazı da verilmişti.

Kayıt ve tutanaklara es-Seyyid ünvanı ile kaydedilen Seyyidleri, bunlara tanınan imtiyazlardan yararlanmak isteyen bir kısım art niyetli istismarcılardan ayırmak için çok özenli bir sicil kayıt sistemi oluşturulmuştur.

Osmanlı Seyyid ve Şerifleri bir takım sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunarak Osmanlı’nın sosyal ve kültürel hayatına da katkı sağlamışlardır. Onların bu katkılarından bazısı, su yolları yaptırmak, fakir ve yoksulları doyurmak, yetimleri okutmak, yolcular için kervansaraylar inşa etmek, vakıflar kurmak, medreseler yaptırmak ve müderrislerin ihtiyaçlarını karşılamak gibi hayır işleri idi.
Liyakat sahibi olan Seyyidler, devlet kademesinde,  askeri ve siyasi bürokrasi içinde görevlendirilmekte, alaybeyilik, dizdarlık, sancaktarlık,  subaşılık, kadılık, müftülük ve müderrislik gibi sorumluluklar verilebilmektedir.

Aynı zamanda Osmanlı Dönemi itibarıyle Nakib’ül Eşraflık gibi üst düzey bir makama Kayseri’den Es-Seyyid Abdülkadir Efendi (öl.1634-Kadı) ve Es-Seyyid Seyfizade İbrahim Efendi (öl.1711-Kadı, Müderris) gibi isimlerin getirilmiş olması, Kayseri’de Seyyidlerin nüfuz etkisi ve Ulema içindeki yeri bakımından oldukça önemlidir.

Özellikle medreselerde ders verme işi olan müderrislik görevi Kayseri sancağında birçok Seyyid tarafından yerine getirilmekteydi.

Kayseri sancağında imamlık, hatiplik ve müezzinlik yapan birçok Seyyid vardı. Seyyidlerinden bir kısmı ifa ettikleri asıl meslekleri dışında medrese, cami ve zaviye gibi çeşitli vakıf kurumlarında mütevelli, şeyh, Mevlevihane şeyhi, zaviye şeyhi ve zaviyedarlık gibi görevlerde bulunmaktaydı.

Kayseri sancağında yaşayan Seyyidler de değişik gayelere yönelik olarak birçok vakıf kurarak toplum hayatına katkı sağlamaya çalışmışlardır. Kayseri sancağı Seyyidlerinin kendi adlarına kurdukları ve onardıkları 56 adet vakıf, 22 adet zaviye, 2 adet hamam ve 1 adet han bulunmaktadır.

Peygamber soyundan gelen Seyyidlerin küçük bir kısmı ticaretle uğraşsa da bu uğraşları pek hoş karşılanmamış, daha çok ilmi yönü olan, toplumsal ahlakî örnekliği olan iştigallerle uğraşmaları öncelenmiştir. Aynı zamanda Seyyidlerin insanlardan bir bağış veya yardım beklentisinde olmamaları için,  giderleri oluşturulan vakıflar veya Nakibül Eşraflık bütçesinden sağlanmıştır.

İlk zamanlarda imamlık, aynı zamanda mahalle yöneticiliği ve temsilciliği şeklinde uygulansa da II. Mahmud dönemi reformlarıyla birlikte ‘muhtarlık’ imamlıktan ayrı bir görevlendirilme şekline dönüştürülmüştür.

Tarihi belgelere göre 1930’lu yıllarda, Kayseri Sancağı merkezindeki mahallerin 68’inde Müslümanların, 18’inde Müslüman, Ermeni ve Rumların birlikte, 13’ünde Ermenilerin, 1’inde Rumların ve 8’inde Rumlar ve Ermenilerin birlikte yaşadıkları anlaşılmaktadır.

Aynı yıllarda, Başbakanlık Osmanlı Arşivi yoklama defterine göre, Kayseri kazası 75 mahalleden müteşekkil büyük bir vilâyettir. Bu mahallelerin 36’sında Müslümanlar, 2’sinde Rumlar ve 17’sinde de Ermeniler yaşamaktadır. 3 mahallede Müslümanlar, Rumlar ve Ermeniler birlikte bulunmaktadır. 8 mahallede Rumlar ile Ermeniler birlikte yaşamaktadır.

Kayseri 114 mahalle ve 112 köyden müteşekkil büyük bir şehir merkezidir. Bunlardan 109 köy ve mahallede Müslümanlar, 66 köy ve mahallede Rumlar ve 23 köy ve mahallede de Ermeniler yaşamaktadır. 

1831 tarihli Kayseri Müslim Nüfus Defteri’nde Kayseri’deki Mahalleler ve bu mahallenin muhtar ve imamları isim isim tespit edilerek verilmiş olup, dinî ve idarî açıdan Seyyidlere açılan geniş alan gözler önüne serilmiştir.

Aşağıdaki listede 1831 yılında Kayseri’nin mahalleleri ve bu mahallelerde görev yapan Muhtarlar ve İmamlar sıralanmıştır. Bu listede mahallelerde görev yapan muhtar ve imamlardan Seyyid olanların çokluğu bariz bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Özellikle Müslümanların yaşadığı mahallelerin yanı sıra Müslümanların Gayrı Müslimlerle beraber yaşadığı mahallelerde muhtar ve imamların kahir ekseriyetinin Seyyidlerden oluşuyor olması oldukça dikkat çekicidir.

Müslümanların Yaşadığı Mahalleler
     Mahalle Adı    Muhtar    İmam
1.    Cami-i Kebir Mahallesi    es-Seyyid Emin Efendi     
2.    Kale Mahallesi    es-Seyyid Ömer    es-Seyyid Mustafa Efendi 
3.    Mumcu Halil Mahallesi    es-Seyyid Mehmed Ağa     Osman Efendi
4.    Alaca Mescid Mahallesi:          
5.    Hacı Arab Mahallesi Eskici Yahya Bl.    Hacı Ali Oğlu Mehmed      
6.    Yenice Mahallesi Hacı İkiz Bölgesi    es-Seyyid Hacı Mehmed Ağa     Ali Efendi 
7.    Yenice Mahallesi İsmail Efendi Böl.         es-Seyyid Osman Efendi
8.     Yenice Mahallesi Yaraş Bölgesi    el-Hac Ömer Ağa    Hafız Osman 
9.    Mahalle-i Yenice Çandarlı Bölgesi         Mehmed  Efendi 
10.    Hunad Mahallesi Yanıkoğlu Bölgesi    İsmail Ağa    es-Seyyid Ali Efendi
11.    Hacı Kılıç Mahallesi    es-Seyyid Emin Efendi    es-Seyyid Ahmed Efendi 
12.    Hunat Mahallesi Mollazade Bölgesi         Molla Alameddin Hafız 
13.    Hunad Mahallesi Hallaçzade Bölgesi    İsmail Efendi    es-Seyyid Emrullah Efendi 
14.    Hunad Mahallesi Kalpaklızade     es-Seyyid Ali    es-Seyyid Mahmud Efendi
15.    Bozatlı Mahallesi Paşa Bölgesi    Ömer Ağa    Mehmed Efendi 
16.    Bozatlı Mahallesi Kabasakal Bölgesi    Mustafa Ağa    Mehmed Efendi 
17.    Bozatlı Mahallesi Hasan Bey Bölgesi    es-Seyyid Mahmud     Hacı Mehmed Efendi 
18.    Bozatlı Mahallesi Kilecioğlu Bölgesi    es-Seyyid Halil İbrahim    es-Seyyid Mükremin
19.    Eski Bedesten Mahallesi    Mükremin    Ebubekir 
20.    Kalenderhane Mah. Serçeoğlu Böl.    Ahmed     Abdülfettah Arif Efendi
21.    Kalenderhane Mah.Şeyh Bölgesi    Hacı Rüstem bin Abdullah     Abdullah Efendi 
22.    Kalenderhane Mah.Ağa Bölgesi         Şeyh Ali Efendi 
23.    Lala Paşa Mahallesi    Hacı Halil    es-Seyyid İsmail 
24.    Hasan Fakih Mah. Küçük Ali Bölgesi    es-Seyyid Şeyh Muhammed    es-Seyyid Ali 
25.    Hasan Fakih Mah. Emir Ağa Bölgesi    Hacı Mehmed    Mehmed Efendi 
26.    Şeyh Taceddin Mahallesi    es-Seyyid Ahmed     es-Seyyid Mustafa Sadık E.
27.    Hamurcu Mah. Kara Fakih Bölgesi    Mehmed      es-Seyyid Mehmed Efendi 
28.    Hamurcu Mah. Kantarcı Bölgesi    esSeyyid Hüseyin     es-Seyyid Mahmud Efendi
29.    Karakürkçü Mah. Aşağı Bölgesi    Ömer Efendi    Süleyman 
30.    Çakaloz Mahallesi:          
31.    Mükremin Mahallesi    es-Seyyid Mehmed     es-Seyyid Salih Efendi
32.    Hacı Arap Mah. İsa Ağa Bölgesi:          
33.    Hacı Arap Mah.Madenoğlu Böl.         Davud Efendi 
34.    Musa Gazi Mahallesi    Hacı Hüseyin    Hafız Efendi
35.    Baldöktü Mahallesi Han Bölgesi    es-Seyyid Hacı Ali     es-Seyyid Ömer Efendi
36.    Seyyid Gazi Mahallesi    es-Seyyid Hacı Ebubekir     es-Seyyid Mehmed Efendi 
37.    Hacı Mahallesi Veledi  (Hacı Veled)    Ali     
38.    Taşkıncık Mah.i Penbeatan Bölgesi    es-Seyyid Mehmed     es-Seyyid Mehmed Efendi
39.    Taşkıncık (Küçük Mustafa) Bölgesi    es-Seyyid Ahmed     
40.    Taşkıncık Mah. Halil İbrahim Böl.    Cafer    es-Seyyid Mükremin
41.    Köse Danişmend Mahallesi    es-Seyyid Mehmed     Mehmed Abid Efendi
42.    Hacı İvaz Mahallesi    es-Seyyid Abdulkadir    es-Seyyid Hacı Mustafa Hakkı 
43.    Hacet Mahallesi    es-Seyyid Mustafa Ef.    İsmail Efendi 
44.    Cafer Bey Mahallesi    es-Seyyid Hacı İsmail    es-Seyyid Muhammed Hazım 
45.    Bektaş Mahallesi Bektaş Bölgesi:          
46.    Kürtler Mah. Seyfullah Efendi Böl.    Hasan Efendi    es-Seyyid Mehmed Sadık Ef.
47.    Kürdler Mah. Fethullah Efendi Böl.    Ahmed oğlu Ömer    es-Seyyid Mehmed Efendi
48.    Kebe İlyas Mah. Danacılar Bölgesi    Mehmed    Osman Efendi 
49.    Kebe İlyas Mah. Tahir Ağa Bölgesi    es-Seyyid Yusuf    es-Seyyid Mehmed 
50.    Deliklitaş Mahallesi    Mehmed    es-Seyyid Mustafa Efendi 
51.    Şatırban Mahallesi         Hacı Mehmed Efendi 
52.    Taci Kızıl Mahallesi    Abdülhamid    es-Seyyid Mustafa Ef.
53.    Hasbek Mah. Kümbet Bölgesi    es-Seyyid Hacı Ömer    esSeyyid Ömer Efendi 
54.    Hasbek Mahallesi Dadı Bölgesi    es-Seyyid Mustafa Efendi     
55.    Hasbek Mah. Hoca Hasan Bölgesi    es-Seyyid Ömer    es-Seyyid Ömer Efendi 
56.    Hasbek Mah. Küçük (Künci) Böl.    Ali    Hafız Efendi 
57.    Hasbek Mah. Molla İsmail Bölgesi    es-Seyyid Mehmed     es-Seyyid Ömer Efendi 
58.    Hasbek Mahallesi Hacı Saki Bölgesi    Fethullah     Ahmed Arif Efendi 
59.    Hasbek Mahallesi Kendirci Bölgesi    es-Seyyid Ali    es-Seyyid Mehmed Hafız 
60.    Yalman Mahallesi    es-Seyyid İsmail     es-Seyyid Hafız Mustafa Ef.
61.     Kapan Mahallesi    esSeyyid Ahmed Ağa     
62.    Bahçıvan Mah. Şeyh Ömer Bölgesi    es-Seyyid Mahmud     es-Seyyid Ömer Efendi 
63.    Bahçıvan Mah. Kara İmam Bölgesi    es-Seyyid Mehmed     es-Seyyid Hafız Mehmed Ef.
64.    Bahçıvan Mah. Kemeraltı Bölgesi    es-Seyyid Mustafa    es-Seyyid İbrahim Efendi
65.    Bahçıvan Mah.Şeyh Abdullah Böl.    Veliyüddin     Hacı Mehmed Efendi 
66.    Güllük Mahallesi    es-Seyyid Ahmed Efendi     es-Seyyid Ahmed 
67.    Gubaroğlu Mahallesi:          

Müslüman ve Gayrı Müslimlerin Beraber Yaşadığı Mahalleler:
Mahalle Adı    Muhtar    İmam
1.        Ahi İsa Mahallesi    Mevlevi Şeyhi Es-Seyyid Şeyh Süleyman Efendi      
2.        Gürcü Mahallesi    es-Seyyid Hacı Osman Ağa     
3.        Sasık Mahallesi    Hacı İbrahim Ağa     
4.        Konuklar Mahallesi    es-Seyyid Ali    es-Seyyid Halil Efendi 
5.        Tutak Mahallesi    es-Seyyid Alaaddin     
6.        Varsak Mahallesi    es-Seyyid Hacı Ömer    es-Seyyid Ümran Efendi
7.        Hasinli (Hisayünlü) Mahallesi:          
8.        Merkepçi Mahallesi    es-Seyyid Mehmed Ef     
9.        Karakürkçü Mah. Tepecik B.    Emir Ahmed    Abdullah Efendiler 
10.     Bektaş Mahallesi:          
11.     Oduncuoğlu Mahallesi    esSeyyid Hüseyin    Abdullah Efendi 
12.     Emir Sultan Mahallesi    es-Seyyid Hacı Mustafa    es-Seyyid İbrahim Efendi 
13.     Hürrem Çavuş Mahallesi    es-Seyyid Mehmed Efendi      es-Seyyid Muhammed Ef.
14.     Sultan Mahallesi    es-Seyyid İbrahim    es-Seyyid Mehmed Sadık E.
15.     Hacı Kasım Mahallesi:          
16.     Tus Mahallesi:          
17.     Hacı Mansur Mahallesi    es-Seyyid Ali    es-Seyyid Hacı İbrahim Ef.

Ermeni Nüfusu ve Ermenilerin Yaşadığı Mahallelerden, Eslem (Eslim),  Sayacı,  Hasan Fakih,  Dader,  Karakiçi,  Tavukçu, Batman,  Fırıncı, Harput, Süleyman,  Karabet,  Poşegan veKöyyıkan Mahallelerinde Seyyidlerden görevli imam veya muhtar bulunmamaktadır.

Aynı Zamanda Rum nüfusu ve Rumların yaşadığı mahallelerden İslim Paşa Mahallesi ile 

Ermeni ve Rumların birlikte Yaşadığı Mahallelerden olan, Kiçikapı, Mermerli,  Genlik,  Rumiyan, Çanakçı (Sanıkçı),  Sisliyan,  Selaldı ve Şarkıyan Mahallelerinde de Seyyid görevli bulunmamaktadır.

II.Abdülhamid Dönemi Seyyidleri

Kayseri’deki Seyyidler, İlmiye/Ulema sınıfında hem sayıları hem etkinlikleri bakımından her zaman en ön safta olmuşlardır.

Kayseri Uleması tarafından 1895 yılında Sultan II. Abdülhamid Han’a sunulan Teşekkürnâme’de imzası olanların kahır ekseriyetinin yine Seyyidlerden oluşması oldukça dikkat çekicidir.

Kayseri’ye Naiblik (Kadı Vekilliği) görevi ile atanan El Hac Muhammed Fevzi Efendi, beraberinde getirdiği kendi yazmış olduğu 36 adet kitapla beraber, mantık, tefsir ve diğer ilimlerle ilgili şehre kazandırdığı birçok eserden dolayı Kayseri Ulemasının teveccühünü kazanmıştır. 

Muhammed Fevzi Efendi aynı zamanda Kayseri’de bulunduğu süre zarfında bir yıl gibi kısa bir süre içinde yoğun bir çalışma temposuyla, Eş’ari Kelamcısı Adüdiddin el İcî (öl.1355)’nin ‘El Akaidül Adudiye’ adlı Celal kitabına oldukça geniş bir ‘el Cemâlüd Deyyânî ale’l Celâlid Devvanî’ kısa adı Cemal olan adıyla haşiye yazmıştır.

Bu kapsamlı haşiye hem ilm-i akaid alanında büyük bir boşluğu doldurmuş hem de kullanılan üslup ve dil sadeliği bakımından Kayseri Ulemasının takdirlerini kazanmıştır. İlmi literatürde büyük bir boşluğu dolduran bu kitap II. Abdülhamid’e ulaştırılmış ve onun da dakdiriyle matbu basımına karar verilmiştir. Bu önemli eserin Padişah tarafından basımının yapılarak çoğaltılacak olması Kayseri Uleması tarafından tekdir ve sevinçle karşılanmış ve Kayseri Uleması bu sevincini teşekküre dönüştüren bir teşekkürnameyi padişaha sunmaya karar vermişlerdir. 

Sulatan Abdülhamid’e yazılan teşekkürnamede imzası olan Kayseri’nin en üst düzey alimlerinden olan bu 28 kişinin 24’ü yine Seyyidlerden oluşmaktadır. İmzası olanların başında Kayseri’nin Nakibü’l Eşrafı ve Müderris olan Es-Seyyid Ahmed Necmüddîn ve Kayseri Müftüsü Es-Seyyid Muhammed Nail’in imzaları bulunmaktadır.

Teşekkürnamenin altında imzası olan isimler, bilinen soy lakapları ve görevleriyle beraber listelenmiştir.

Teşekkürnâmede Imzası Bulunan Kayserili Ulemâ:
Es-Seyyid Ahmed Necmüddîn (Nakîbü’l-eşrâf ve’l-müderris )
Osmân el Tarsusî  (müderris) 
Es-Seyyid Muhammed Nâ’il Sâlim (Müfti-Efendizâde)
El-hâc Muhammed (Müderris)
Es-Seyyid Muhammed Emîn (Müderris)
El-hâc El-Hâfız Muhammed (Müderris) 
Es-Seyyid El-hâc Alî Vehbî  (Müderris-Tarakçızade) 
Es-Seyyid Emîn (Müderris)
Es-Seyyid El-hâc İsma‘îl el-Erzincanî 
Es-Seyyid Alî (Müderris-Dellâkzâde)
Es-Seyyid Dervîş (Müderris-Ağazâde 
Es-Seyyid Ahmed (Müderris-Kara Ahmedzâde) 
El-Hâc Alî (Müderris- Efendizâde)
Es-Seyyid Ahmed Hamdî (Müderris-Karslızâde) 
Es-Seyyid Osmân (Müderris-Elibüyükzâde 
Es-Seyyid Ahmed Hamdî  (Müderris-Karslızâde)  
Es-Seyyid Mustafa (Müderris-Akbıyıkzâde) 
Es-Seyyid El-Hâc Muhammed (Müderris-Günlükzâde)
Es-Seyyid Muhammed Sâbit (Müderris-Bekir Efendizâde)
 Es-Seyyid Muhammed (Müderris-Karakimselizâde) 
Es-Seyyid İsma‘îl  (Müderris-Yağmurzâde) 
Es-Seyyid Hasan (Müderris-Zamantılızâde) 
Es-Seyyid Mustafa (Müderris-Âhirzamânzâde) 
Es-Seyyid Muhammed Hilmî (Müderris-Şâkir Efendizâde)
Es-Seyyid Kâsım (Müderris-Ferîklizâde) 
Es-Seyyid Nûrî  (Müderris-Varasızâde) 
Es-Seyyid El-Hâc Bekir (Müderris- El-Hâc Abdurrahmân Ağazâde) 
Es-Seyyid Ahmed  (Müderris-Abdullah Efendizâde) 


Osmanlı döneminde kullanılan soyu ifade eden tanımlamalar, ünvan ve lakaplar, Cumhuriyetle beraber önemini kaybetmiş, Soyadı Kanunu ile beraber, biyografik hafızayı andıracak tüm tanımlamalara da kısıtlama getirilmiştir. Efendi, bey, paşa gibi veya hacı, hoca, şeyh, seyyid, zade, oğlu gibi zümre ve sınıf tanımlamaları kısıtlanmış, soy adı olarak ancak öz Türkçe kelimeler vatandaşlara soyad olarak verilmiştir.

Yine Cumhuriyet Dönemi’nde yaşanan Menemen Olayı, Şeyh Said İsyanı ve Seyyid Rıza İsyanı gibi olaylar bahane edilerek, toplum nezdinde biyografik dini tanımlamalar rencide edilmiş ve soyadı kanun düzenlemesiyle de tamamen ortadan kaldırılmıştır. İnsanlar soyunu ifade eden geçmiş tanımlamaları hatırlamaktan ve zikretmekten içtinap etmiştir. Tek Parti Dönemi sonrası tek tük erkek çocuklarına verilen Seyit ismi, geçmiş hafızayı ne kadar ifade eder bilinmez ama kız çocuklarına verilen ‘Şerife’ ismi kız çocuklarına verilen bir isim olarak, Türkiye isim sıralamasının çok fevkinde Kayseri’de 6.sıradaki yerini korumaktadır.

Yorumlar 1
Süleyman Şimşek 13 Nisan 2024 14:45

Üstad çok teşekkür ederim kaynak olarak arşivleme sizi referans göstererek aldım

Yazarın Diğer Yazıları